Opinie o Nas
Waluta:
PLN

Regulamin sklepu internetowego www.kraina-czasu.pl

Opublikowano:

 Uprzejmie informujemy, że zmianie uległa część regulaminu. Prosimy o zapoznanie się ze zmianami.

Nowy regulamin wchodzący w życie w dniu 26.06.2020 dostępny jest poniżej:
 

Sklep internetowy www.kraina-czasu.pl jest prowadzony przez:


Zakład Zegarmistrzowski Serwis Atlantic Beata Zbigniew Pomykacz

Ul. Wałowa 9, 33-100 Tarnów

NIP: 873-000-39-14

Tel: (14) 655 93 36

 

Słowniczek:

Firma - Zakład Zegarmistrzowski Serwis Atlantic Beata Zbigniew Pomykacz z siedzibą w Tarnowie (33-100) przy Ul. Wałowa 9, NIP: 873-000-39-14 Tel: (14) 655 93 36.

Magazyn - magazyn zlokalizowany w Tarnowie (33-100), przy ulicy Wałowa 9, w którym następuje kompletowanie zamówień klientów.

Sklep internetowy Kraina-Czasu.pl – prowadzony przez firmę sklep internetowy, dostępny pod domeną internetową www.kraina-czasu.pl.

Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze sklepu Internetowego Kraina-Czasu.pl, w tym w szczególności dokonująca zakupów.

Koszyk - funkcjonalność sklepu internetowego Kraina-Czasu.pl, w której widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu oraz ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności.

Strona produktu – strona w sklepie internetowym Kraina-Czasu.pl na której przedstawione są informacje na temat produktu.
 

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego Kraina-czasu.pl, składania zamówień na produkty dostępne w sklepie internetowym Kraina-czasu.pl, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

 2. Do korzystania ze sklepu internetowego www.kraina-czasu.pl w tym przeglądania asortymentu oraz składania zamówień na produkty, niezbędny jest: komputer z dostępem do sieci Internet i przegladarką internetową oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

 3. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze sklepu Internetowego Kraina-czasu.pl zgodnie z jego przeznaczeniem.

 4. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie sklepu internetowego Kraina-czasu.pl, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość sklepu internetowego lub jego elementy techniczne. Zabronione jest wykorzystywanie sklepu internetowego Kraina-czasu.pl do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych sklepu internetowego Kraina-czasu.pl jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.

 5. Firma w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu sklepu internetowego Kraina-czasu.pl spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność sklepu internetowego Kraina-czasu.pl z infrastrukturą techniczną Klienta.

 6. Przeglądanie asortymentu sklepu internetowego Kraina-czasu.pl nie wymaga rejestracji. Samodzielne składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie sklepu internetowego Kraina-czasu.pl nie wymaga zarejestrowania się.
   

§ 2 Rejestracja

 1. Założenie konta nie jest obowiązkowe dla dokonania zakupów za pośrednictwem Kraina-czasu.pl. Kontrahent, który nie ma założonego konta, a mimo to dokonuje zakupów, będzie traktowany jako kontrahent jednorazowy.

 2. Klient ma możliwość zarejestrowania się w celu uproszczenia toku postępowania przy ponownych zakupach w Kraina-czasu.pl. Rejestracja oraz korzystanie z funkcjonalności Kraina-czasu.pl jest nieodpłatne.

 3. W celu rejestracji w Kraina-Czasu.pl (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko, adres do wysyłki, e-mail oraz hasło, zaakceptować regulamin sklepu internetowego Kraina-Czasu.pl oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta.

 4. Po wypełnieniu danych Klient automatycznie otrzyma na podany adres e-mail link aktywacyjny konta.

 5. Po zarejestrowaniu się w sklepie internetowym Kraina-czasu.pl każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

 6. Założone konto umożliwia dostęp do swoich danych identyfikacyjnych, wykazu zamówień bieżących oraz do historii zamówień. Widoczne one są w panelu: Profil użytkownika.

 7. W celu usunięcia konta Klienta ze sklepu internetowego kraina-czasu.pl należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta na adres: kraina.czasu@gmail.com.
   

§ 3 Towary i ceny

 1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie sklepu Internetowego Kraina-czasu.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

 2. Oferowane w Kraina-Czasu.pl towary są nowe, oryginalne i pochodzące od oficjalnych importerów oraz posiadające gwarancję producenta lub importera.

 3. Ceny produktów podawanych na stronach Kraina-Czasu.pl:

  1. Zawierają podatek VAT i są podawane w złotych polskich.

  2. Nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

 4. Firma zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.


§ 4 Składanie zamówień

 1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Kraina-czasu.pl przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.

 2. W celu złożenia zamówienia należy:

  1. Wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” Dodanie towaru do koszyka nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji finansowych. Towar dodany do koszyka nie jest traktowany jako kupiony do czasu złożenia zamówienia i jego potwierdzenia.

  2. Wybrać sposób płatności i dostarczenia przesyłki, a następnie kliknąć przycisk "Zamawiam".

  3. Zalogować się w przypadku osób zarejestrowanych lub wybrać opcję "Nowy Klient".

  4. Wpisać dane odbiorcy zamówienia, adres dostawy, numer telefonu do kontaktu z kurierem. Jeżeli klient równocześnie chce założyć konto na Kraina-czasu.pl powinien zaznaczyć opcję "chcę się zarejestrować". Rejestracja nie jest obowiązkowa. Kolejno kliknąć przycisk "Podsumowanie".

  5. Sprawdzić czy dane na podsumowaniu się zgadzają (zamawiany towar, sposób płatności/wysyłki, adres wysyłki). W oknie "uwagi dodatkowe" można wpisać informację dla osoby realizującej zamówienie.

  6. Zaznaczyć opcję "Zapoznałem się i w pełni akceptuję regulamin sklepu oraz kliknąć przycisk "zamówienie".

  7. Sprawdzić pocztę elektroniczną, gdzie na podany w zamówieniu adres zostało wysłane potwierdzenie zamówienia. Aby zamówienie było realizowane wymagane jest jego potwierdzenie poprzez kliknięcie linku umieszczonego w przesłanej wiadomości e-mail (status zamówienia: "oczekiwanie na potwierdzenie sklepu").

 3. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Firmie oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji (status zamówienia: "potwierdzone") Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Firmy o przyjęciu oferty,o której mowa powyżej.

 4. Firma zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w stosunku do Klienta, który:

  1. Co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia dostarczanego za pośrednictwem Poczty Polskiej, płatnego przy odbiorze, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia go do właściwej placówki Poczty Polskiej.

  2. Co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia przesłanego przesyłką kurierską.

 5. W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Firma poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 6. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Firma może zaproponować Klientowi:

  1. Anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta, Firma będzie zwolniona z obowiązku realizacji zamówienia).

  2. Anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta, zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Firma będzie zwolniona z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie).

  3. Podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).

 7. W przypadku gdy Klient nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia w sytuacji, o której mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nie leżących po stronie Firmy) Firma dostarczy Klientowi produkty, co do których zamówienie może być zrealizowane w terminie, w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej wskazany w koncie Klienta. Klient może odstąpić od umowy w zakresie, w jakim została zrealizowana, na zasadach określonych w § 8 regulaminu.

 8. W przypadku gdy Klient nie podejmie żadnej decyzji w sytuacji, o której mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Firmy), Firma może anulować zamówienie w całości.

 9. Pod pojęciem anulowania zamówienia przez Firmę , o którym mowa w ust. 6-7 niniejszego paragrafu, należy rozumieć przysługujące Firmie umowne prawo odstąpienia, w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy z Klientem.

 10. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Firma nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.


§ 5 Modyfikowanie zamówień

 1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu nadania przez Firmę przesyłki z przedmiotem zamówienia do Klienta.Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie, zmiany w adresie dostawy, lub zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia (zarówno w całości jak i w części), jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot ceny sprzedaży (odpowiedniej części ceny sprzedaży) nastąpi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zasady zwrotu należności Klientom zostały szczegółowo opisane w § 10 regulaminu.

 2. Zmian w zamówieniu można dokonywać kontaktując się z Firmą za pomocą e-maila lub telefonicznie.

 3. Klient otrzyma potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia.
   

§ 6 Formy płatności i czas realizacji zamówienia

 1. W przypadku gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony na terenie Polski zapłaty można dokonać:

  1. Podczas odbioru przedmiotu zamówienia w siedzibie Firmy gotówką lub kartą płatniczą.

  2. Podczas odbioru przedmiotu zamówienia po dostarczeniu go przez Pocztę Polską lub firmę kurierską - gotówką. W tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia na stronie Kraina-czasu.pl.

  3. Przed odbiorem przedmiotu zamówienia (płatność z góry) - przelewem bankowym, za pomocą szybkich płatności lub płatności online kartą. W tych przypadkach realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Firmę potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności.

  4. Poprzez Credit Agricole Raty.

 2. Firma zamieszcza na stronie sklepu internetowego Kraina-Czasu.pl przedstawiającej dany produkt informację o dostępności produktu oraz czasie orientacyjnym liczonym od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.

 3. Na terenie Polski przedmiot zamówienia może być dostarczony za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres.

 4. Firma nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy.


§ 7 Warunki reklamacji

 1. Firma jest odpowiedzialna wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu danego produktu przez Firmę.
 2. Firma w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

 3. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Firmę, Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) do Firmy i opisem reklamacji (wzór dokumentu reklamacji załączony do przesyłki).

 4. W przypadku gdy produkt był dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, reklamację (tj. reklamowany produkt, dowód zakupu i opis reklamacji) należy odesłać na adres Magazynu (rekomendujemy wysyłkę za pośrednictwem Poczty Polskiej paczką z zadeklarowaną wartością).

 5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Firma niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny, Firma zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 6. Klient nabywający produkt w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Firmy z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Firmie za nabycie danego produktu.

 7. Na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 8. Klient ma możliwość skorzystania z alternatywnych, pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń. Klient będący konsumentem zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu związanego ze sprzedanych produktem lub też do zwrócić się z wnioskiem o podjęcie mediacji. Klient może także uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie realizacji zawartej umowy u właściwego rzecznika praw konsumentów.
   

§ 8 Warunki gwarancji

 1. Produkty sprzedawane przez Firmę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. Firma nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. W przypadku bliższych informacji dotyczących gwarancji prosimy o kontakt z Firmą.

 2. W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady:

  1. Korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Firma może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Firmy.

  2. Korzystając z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu rękojmi w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień § 7 regulaminu.
    

§ 9 Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

 1. Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze przygotowane do wysyłki kontaktując się z Firmą za pomocą wiadomości e-mail lub telefonicznie.

 2. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w sklepie internetowym Kraina-Czasu.pl w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 6 poniżej. Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się:

  1. Od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu).

  2. Od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach.

 3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

 4. Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 2 powyżej wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej (Klient może skorzystać ze wzoru oświadczenia dołączonego do przesyłki lub dostępnego do pobrania z linku).

 5. W takim przypadku Konsument zobowiązany jest do zwrotu Firmie produktu w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, a także jej cechy i funkcjonowanie. Firma zwróci Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta należność zgodnie z postanowieniami § 10 regulaminu.

 6. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Jednocześnie Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, jego cechy lub funkcjonowanie.

 7. Konsument, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić produkt Firmie, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Po odebraniu przesyłki dostarczonej Pocztą Polską lub kurierem produkty, co do których Konsument odstąpił od umowy, należy odesłać do Magazynu.

 1. Firma nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

 2. W przypadku zamówienia produktu z usługą grawerowania (stan produktu na życzenie Klienta uległ znaczącej zmianie) – produkt taki nie podlega zwrotowi lub wymianie.

 3. W przypadku zamówienia bransolety do zegarka wykonanej ze złota ze spersonalizowaną długością i szerokością mocowania na życzenie Klienta (stan produktu na życzenie Klienta uległ znaczącej zmianie) - produkt taki nie podlega zwrotowi lub wymianie.


§ 10 Zwrot należności Klientom

 1. Firma dokona zwrotu należności w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:

  1. Anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją.

  2. Zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.

  3. Uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy.

 1. W przypadku zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) Firma może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 2. Firma dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy Klienta podany w oświadczeniu (§ 9 ust. 4 regulaminu).

 3. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Firma nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli Klient nie poda na oświadczeniu numeru rachunku bankowego, pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania Firmie numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle Firmie takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. Firma nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.
   

§ 11 Dane osobowe

 1. Dane osobowe podawane przez Klientów w Sklepie Internetowym www.kraina-czasu.pl (w tym w procesie rejestracji konta, w procesie składania zamówienia bez rejestracji w Sklepie Internetowym www.kraina-czasu.pl, w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego www.kraina-czasu.pl, w tym dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym www.kraina-czasu.pl), przetwarzane są przez Firmę (administrator danych).

 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów oraz korzystania z tych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Firmę, które wymagają podania danych osobowych. Firma przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym www.kraina-czasu.pl, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, o której mowa w § 12 niniejszego regulaminu, również w celu świadczenia usługi newslettera.

 3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Dane konta”).

 4. Podczas składania zamówienia Klient ma możliwość wyrażenia zgody na przekazanie swojego adresu e-mail do Opineo Sp. z o.o. oraz na jego przetwarzanie przez sklep Kraina-czasu.pl oraz Opineo Sp. z o.o. w celu wypełnienia ankiety wraz z opinią o dokonanej transakcji w sklepie Kraina-czasu.pl. Wyrażenie takiej zgody jest dobrowolne dla Klienta (nie ma wpływu na proces składania i realizacji zamówienia).

 5. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.

 6. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej Sklepu Internetowego www.kraina-czasu.pl poświęconej polityce prywatności.

§ 12 Newsletter

 1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym zgody na przesyłanie „Newsletter”. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) sklepu internetowego Kraina-Czasu.pl, a także inne informacje handlowe wysyłane przez Firmę w swoim imieniu.

 2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newsletter'a samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola w zakładce na panelu konta lub poprzez kontakt z Firmą.
   

§ 13 Postanowienia końcowe

 1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach sklepu internetowego Kraina-Czasu.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

 2. Firma dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach sklepu internetowego Kraina-Czasu.pl były na najwyższym poziomie, jednakże Firma nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności sklepu internetowego Kraina-Czasu.pl w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy sklepu internetowego Kraina-Czasu.pl.

 3. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Firma nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

 4. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.). Klientowi, o którym mowa w § 10 ust. 2 regulaminu, przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami § 9 regulaminu.

 5. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

 6. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług sklep internetowy Kraina-Czasu.pl korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z sklepu internetowego Kraina-Czasu.pl. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w Polityce Prywatności.

 7. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Firmą rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Firmy.

 8. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Firmę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie sklepu internetowego Kraina-czasu.pl zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

  

Najniższa cena towaru, jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki